Tilaa uslovi

U skladu sa poslovnom politikom, “TILAA” doo, dana 21.06.2023. utvrđuje: OPŠTE USLOVE I PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠĆENJA

“TILAA KLUB KUPACA” ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA DEFINICIJE

Izdavalac – je pravno lice koje u svojim maloprodajnim objektima ili na drugi način pruža mogućnost kupovine iIi korišćenja sopstvene loyalty i poklon kartice i odgovarajućeg programa komercijalnih pogodnosti.

 

Maloprodajni objekat – objekat koji Izdavalac ili Partner koristi za prodaju ili korišćenje sopstvene robe ili usluga i u kome se može izdavati i/ili koristiti loyalty i poklon kartica.

 

Loyalty Program – je poseban program pogodnosti_bonitetni program, pod uslovima Izdavaoca I pod nazivom “TILAA klub kupaca”

 

Loyalty kartica – dokument kojim se dokazuje da je korisnik registrovan u okviru posebnog programa pogodnosti pod uslovima Izdavaoca “TILAA klub kupaca” (u daljem tekstu: Loyalty kartica).

 

Korisnik Loyalty kartica – je lice koje karticu koristi za usluge koje mu pruža Izdavalac.

 

Loyalty namenski račun – je jedinstvena evidencija i registracija transakcija – koja se aktivira kada Korisnik Loyalty kartice pribavi karticu, odnosno registruje korišćenje usluga, u skladu sa Uslovima Programa.

 

UVODNE ODREDBE

 

Opšti uslovi i pravila izdavanja i korišćenja odnose se na program komercijalnih benefita za kupce registrovane članove “TILAA  klub kupaca ” .

 

“TILAA klub kupaca ” obuhvata Loyalty program I Loyalty kartice. Loyalty program I Loyalty kartice se po svom izgledu I benefitima koje korisnicima nose, mogu razlikovati, što je dalje utvrđeno ovim Opštim uslovima.

 

Pravila korišćenja kartica TILAA kluba kupaca definisana su Opštim odredbama za izdavanje i upotrebu kartice “TILAA klub kupaca”

 

Kupac može biti istovremeno biti korisnik Loyalty programa – bonitetnog sistema koji utvrđuje Izdavalac kartice “TILAA klub kupaca” i Poklon kartica “TILAA”.

 

Registrovanjem za članstvo u TILAA klub-u kupaca korišćenjem ili pokušavanjem korišćenja kartice “TILAA klub kupaca”, Korisnik prihvata, obavezuje se, odnosno slaže se sa uslovima korišćenja utvrđenim Opštim Uslovima i Pravilima, a potvrđuje da je upoznat sa obaveštenjima o načinu i uslovima korišćenja, kao i izjavom o zaštiti podataka (dostupna u objektu i na web stranici Izdavaoca).

 

 1. OPŠTE ODREDBE

 

 • Prava i obaveze Kupca odnosno Korisnika, Izdavaoca kartica – organizatora kluba kupaca, regulišu se Opštim pravilima izdavanja i korišćenja kartice “TILAA klub kupaca ” . (udaljem tekstu: Opšta pravila) i imaju karakter Ugovora po pristupu.

 

 • Kartice “TILAA klub kupaca” je vlasništvo Izdavaoca kartice (u daljem tekstu: Izdavalac) i ne glasi na ime Korisnika (ime Korisnika nije personalizovano na telu kartice). Istovremeno, ime I podaci Kupca evidentirani su u elektronskoj evidenciji,

 

Član “TILAA klub kupaca” moće biti pojedinačno fizičko ili pravno lice pri čemu pravna lica mogu koristiti benefite I pogodnosti članstva u klubu kupaca samo u slučaju da kupovinu obavljaju u maloprodajnim objektima / po maloprodajnim cenama.

 

 • Kartica “TILAA klub kupaca” je dokument kojim se potvrđuje da je Kupac registrovani član kluba kupaca I da na osnovu identifikacije važećom karticom, ima mogućnost da na prodajnom mestu iskoristi određene benefite  definisane za članove kluba kupaca  ovim Opštim uslovima I posebnim odlukama društva vezanim za “TILAA klub kupaca” Identifikacijom karticom “TILAA klub kupaca”,   uz kupovinu proizvoda u maloprodajnim objektima, kupac od Izdavaoca može tražiti ispunjenje neke obaveze, odnosno može uz određeni benefit ili pogodnost kupiti odgovarajuću roba ili tražiti pružanje odgovarajuće uslug

 

 • Kartica nije instrument plaćanja i ne može se koristiti suprotno propisanim uslovima Opštih pravila i suprotno važećim zakonima iz predmetne oblas

 

 • Kartica “TILAA klub kupaca” može se koristiti za kupovinu robe i usluga isključivo na posebno označenim mestima za to – u maloprodajnim objektima TILAA .Spisak maloprodajnih objekata TILAA nalazi se na web stranici TILAA  kao i na drugim pozicijama/materijalima kojima se korisnik obaveštava o maloprodajnim objektim Ovaj spisak podložan je promenama.

 

 • Svaki naznačeni maloprodajni objekat TILAA u obavezi je da prihvati kartice “TILAA klub kupaca” I obezbedi benefite za kupca  u skladu sa uslovima korišćenja iz ovih Opštih pravila .

 

 1. REGISTROVANJE, IZDAVANJE I OTKAZIVANJE KARTICE

 

 • Kartica “TILAA klub kupaca” je jedini identifikacioni document na osnovu koga se može koristiti benefiti / pogodnosti “TILAA kluba kupaca”  .

 

 • Kupac se registruje za učešće u klubu i dobijanje kartice ,popunjavanjem pristupnice , koja je sastavni deo ovih Opštih uslov

 

 • Prilikom registracije , Kupac će Izdavaocu predati podatke za registraciju-pristupnicu a u slučaju da je kupac pravno lice dostaviti na uvid podatke o pravnom licu koje se regis(Naziv, adresa I kontakt, PIB)

 

 • Pristupnica se može popuniti I u elektronskom obliku, pri čemu kupac potvrdom u elektronskoj formi daje saglasnost za učestvovanje u klubu kupaca, preuzimanje podataka iz pristupnice I njihovo korišćenje u skladu sa Opštim uslovima, Izjavom o poverljivosti I važećim zakonskim propisima iz ove oblas

 

Izdavalac može da vodi evidenciju o članovima TILAA kluba kupaca za koje su mu dostavljeni podaci, u skladu sa Zakonom I Izjavom o poverljivosti.

 

 • U slučaju da je Kupac prilikom pokušaja registrovanja I izdavanja kartice odbio da popuni/potpiše ili elektronski potvrdi pristupnicu, zahtevao da se u elektronski sistem ne unesu njegovi lični podaci Izdavalac ima pravo da odbije izdavanje Kartice “TILAA klub kupaca” I da ne omogući neregistrovanom kupcu učešće u klubu kupaca I ostvarivanje benefita vezanih za klub kupac

 

 • Kartica “TILAA klub kupaca”se izdaje sa rokom važenja od 24 mese Rok važenja kartice ističe automatski 24

 

meseci posle registracije I aktivacije .Po isteku roka važenja, kupac može zatražiti ponovno aktiviranje kartice uz novu obavljenu kupovinu kada važe uslovi za novo registrovane kupce.

 

 1. IZGUBLJENA / UKRADENA KARTICA

 

 • Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Izdavao

 

 • Izdavalac nema obavezu već diskreciono pravo ponovnog izdavanja ili zamene izgubljene ili ukradene kartice “TILAA klub kupaca”

 

 • Prijavu gubitka/krađe kartice može izvršiti samo registrovani Kupac -Korisnik kartice “TILAA klub kupaca” uz obavezan važeći dokument .

 

 1. OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE

 

 • Izdavalac ima pravo da Korisniku, koji se na bilo koji način ne pridržava Opštih pravila, bez obrazloženja i upozorenja, uskrati pravo korišćenja kartice i oglasi je nevažećom, o čemu registrovanog korisnika korisnika obaveštava po izvršenom upitu / reklamaciji.

 

 • U slučaju postojanja sumnje da se radi o zloupotrebi kartice, Izdavalac ima pravo da bez obrazloženja ograniči, oduzme ili otkaže dalje korišćenje kartic

 

 • O prestanku prava korišćenja kartice, Izdavalac obaveštava i maloprodajnu mrežu pri čemu nijedno prodajno mesto nije u mogućnosti da prihvati karticu na korišćenje. Ukoliko Izdavalac zatraži od Korisnika da preda karticu, Korisnik je obavezan da to i učin

 

 

 

 • KORIŠĆENJE KARTICE

 

 • Kartica TILAA kluba kupaca glasi na ime kupca ili korisnika kartice , u registraciji članova kluba

 

 • . Kartica TILAA kluba kupaca se može koristiti pri kupovini robe i usluga Izdavaoca, ostvarivanju benefita definisanih opštim uslovima I odlukama IzdavaocKartica TILAA kluba kupaca se može koristiti isključivo u maloprodajnom objektima TILAA a isključivo uz obavezno fizičko prilaganje same originalne kartice za identifikaciju člana kluba, ili elektronske kartice putem mobilne wallet Tilaa aplikacije.

 

 • kartica TILAA kluba kupaca se može koristiti isključivo na elektronskim terminalima GiftOnCard svih prodajnih mesta „TILAA “ I to od strane ovlašćenog lica TILAA .Pri svakoj transakciji obavljenoj elektronskim terminalima GiftOnCard kupac I Izdavalac dobijaju potvrdu o transakciji – nefiskalni isečak/slip kojim se potvrđuje da je transakcija izvršena I da je kupac ostvario definisani benefi

 

 • Karticu je neophodno priložiti I izvršiti identifikaciju u klubu kupaca pre obavljanja kupovine I zatvaranja transakcije plaćanja.Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu Izdavaoca će identifikacijom preko elektronskog terminala GiftOnCard obavestiti kupca, pre zatvaranja transakcije plaćanja I zatvaranja fiskalnog računa , o mogućnosti korišćenja benefita vezanog za status I ostv<reni benefit u klubu kupaca ili o mogućnosti ostvarivanja druge pogodnos

 

 • Po izvršenoj kupovini Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu Izdavaoca će izvršiti registrovanje kupovine elektronskim terminalima GiftOnCard , u iznosu posle ostvarenog benefita , uz broj fiskalnog računa I vodeći proizvod na računu čime će kupac, član kluba moći da ostvari benefit pri narednim kupovinama a u skladu sa Optim uslovima I odlukama Izdavaoc

 

 • U slučaju da je kupac naknadno, posle zatvaranja računa obavestio ovlašćeno lice koje obavlja transakciju na prodajnom mestu o članstvu u klubu, Izdavalac zadržava pravo da ne uključi benefit / pogodnost omogućenu članu klub

 

 • Kupac može iskoristiti benefit po skali benefita koja je važeća pri obavljanju prve kupovine u jednoj poseti – sukcesivne pojedinačne kupovine u jednoj poseti / jednom danu ne povećavaju skalu benefit U slučaju kupovine većeg broja artikala u jednom danu kroz više poseta I obavljenih kupovina u maloprodajnom

 

objektu, , skala benefita ostaje ista.

 

 • BENEFITI / POGODNOSTI TILAA kluba kupaca

 

 • Registrovani kupac , član TILAA kluba kupaca može u skladu sa ovim Opštim usklovima I odlukama Izdavaoca ostcariti sledeće benefite

 

 • Benefite vezane za kupovinu u skladu sa statusom u klubu kupaca I u skladu sa uslovima programa , skalom evidencija I benefita

 

 • Pogodnosti posebnih ponuda za članove kluba kupaca

 

 • Dobijanje informacija I novosti vezanih za TILAA prodajnu mrežu, proizvode, akcije I manifestacije

 

 • Pogodnosti posebnih akcija zatvorene kupovine samo za članove kluba

 

 • Pogodnosti vezane za rasprodaje i sezonska sniženja

 

 • Ad-hoc akcije za članove kluba kupaca

 

 • Personalizovane ponude za članove kluba kupaca

 

 

 

 • U skladu sa ovim Opštim uslovima benefiti / pogodnosti se ne mogu kombinovati osim ako tako nije definisano posebnim Odlukama Izdavaoca

 

 1. USLOVI I SKALA POPUSTA

 

 • Svaki registrovani kupac stiče status novog člana “TILAA klub kupaca”   koji podrazumeva da se sve kupovine registrovanog kupca, u maloprodajnim objektima mogu evidentira

 

 

 

7.3 U zavisnosti od dela maloprodajne mreže, brenda i uslova kupovine koje je član kluba ostvario u maloprodajnim objektima TILAA/ u proteklom periodu od 24 meseci kupac može ostvariti određene benefite .

 

 

 

 1. USLOVI , SKALE EVIDENCIJE I BENEFITI

 

 

 

 • “TILAA klub kupaca ”

 

 

 

Prilikom svake kupovine u objektima TILAA doo kupac se identifikuje registrovanom “TILAA klub kupaca ” – Loyalty kartice pod brendom

 

Po izvršenoj kupovini kupovina se registruje benefit

 

 • Za svaki zbir racuna/kumulativ potrosnje preko 20000,00 din (sa uključenim PDV) , pri čemu je kupovina registrovana u isto vreme i u istom objektu u kome se kupac identifikuje kao član “TILAA klub kupaca ”

 

 

Prodavac identifikuje kupca Loyalty karticom, koja mora biti fizički ili elektronski prisutna pri registraciji kupovine. Prodavac registruje redovan fisklani račun u okviru baze podataka “TILAA klub kupaca ”

 

 

 

Ova aktivnost podrazumeva da je račun u celosti plaćen , bez obzira na način i sredstvo plaćanja. Registracijom prve kupovine, kartica se aktivira i počinje da traje period od 24 meseci ili ciklus evidencije kupovina , u kome kupac ima mogućnost da ostvari dodatni benefit kao član “TILAA klub kupaca ”

 

 

 

Svaki ukupan račun po jednokratnoj kupovini (u iznosu sa uračunatim PDV) se unosi u evidenciju kupovina . Izdavalac određuje vrednost skale za evidenciju kao I vrednost osnovnog evidencionog praga, posebnom odlukom.

 

U fazi inicijalne realizacije programa , vrednost osnovnog benefit praga iznosi 200.000,00 din Skala vrednosti za evidenciju računa, definisana je na sledeći način:

 • Ukupan iznos kumulativa računa za jednu ili vise kupovina, koji je iznosio više od 2000,00 din u iznosu sa uračunatim PDV, unosi se u registraciju kupovina sa punim brojem evidencija kupovina.U evidenciju se ne unose iznosi delimičnih kupovina, niti se evidencija kupovina može prikazati u decimalnom iznosu.

 

Primer:

 

 • po kumulativu potrosnje koji je iznosio manje od 200.000,00 dinara(sa uključenim PDV)-ne obracunava se popust

 

 • po kumulativu potrosnje koji je iznosio od 20001,00 do 500.000,00 dinara(sa uključenim PDV)- obracunava se popust 3%

 

 • po kumulativu potrosnje koji je iznosio od 50001,00 do 1.00.000,00 dinara(sa uključenim PDV)- obracunava se popust 5%

 

 • po kumulativu potrosnje koji je iznosio od 1,0001,00 do 10.00.000,00 dinara(sa uključenim PDV)-obracunava se popust 10%

 

 

 

Evidencije kupovina se sabiraju u okviru jednog te kupac na osnovu broja evidentiranih kupovina može ostvariti navedeni benefit prilikom kupovine na kasi maloprodajnog objekta Tilaa.

 

Iznos u Dinarima se automatski evidentira u Goc aplikaciji I dodeljuje se stepen loyalty popusta od 3%,5%,10% putem umanjenja fisklanog racuna prilikom kupovine u malporodajnoim objektu Tilaa.

 

Dodeljeni popust, kupac ne može zameniti za drugu uslugu, gotovinu ili iskoristiti suprotno ovim uslovima.

 

Kupovina u kojoj se koristi dodeljeni popust ne podleže skali evidencija I ne ulazi u ciklus za registraciju kupovina.

 

 1. IZUZECI

 

 

 

 • U toku trajanja akcija ili sezonskih sniženja u maloprodajnim objektima , Izdavalac zadržava pravo promene uslova korišćenja benefita o čemu na adekvatan način obaveštava članove “TILAA klub kupaca ” na način kako je uređeno važećom odlukom TILAo.o.

 

 1. REKLAMACIJE

 

 • Korisnik je dužan da čuva kopije slipova i fiskalnih računa za potrebe eventualne reklam, ili da isti pregleda I dostavim iz mobilne wallet Tilaa.

 

 • Korisnik podnosi reklamaciju Izdavaocu, putem pošte ili lično, u zakonskim rokovim Izdavalac neće prihvatiti reklamacije koje nisu predmet usluga Izdavaoca ako ni one koje nisu dostavljene u navedenom roku, a eventualni finansijski gubitak snosi Korisnik.

 

 • U slučaju reklamacija, Korisnik podnosi reklamaciju u vidu Izjave sa pratećom dokumentacijom i to: kopija slipa/odsečka-potvrde o korišćenju kartice i prateći fiskalni račun, svojeručno potpisanu izjavu, dokaz o načinu plaćanja, najkasnije u roku od 60 dana od kupovine rob

 

 • U slučaju reklamacije, od Korisnika će se zahtevati da dostavi sledeće podatke: ime i prezime i adresu Korisnika, broj kartice, kao i originalne potvrde o transakcijama – slipove i fiskalne odsečke za transakcije prodaje robe/uslug U slučaju neovlašćenih ili spornih transakcija može biti potrebno dostaviti i pismenu izjavu u vezi istim transakcijama, u cilju rešavanja reklamacije.

 

 • Reklamacije koje se odnose na kvalitet robe i usluga plaćenih Poklon karticom, Korisnik podnosi isključivo prodajnom mestu u kome je transakcija nasta

 

10.6. Ugovor se smatra otkazanim bez prenosa prava:

 

 • u slučaju gubitka,

 

 • u slučaju uništenja kartice

 

 • u slučaju zloupotrebe

 

 1. ODGOVORNOST

 

 • Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje kartice “TILAA klub kupaca” u skladu sa Opštima Pravilim Korisnik je dužan da čuva karticu “TILAA klub kupaca” i spreči njeno neovlašćeno korišćenje, pokušaj kopiranja ili zloupotrebe.

 

Izdavalac nije odgovoran ukoliko Korisnik izgubi karticu ili ukoliko ista bude ukradena ili oštećena.

 

11.2. Izdavalac je oslobođen odgovornosti:

 

 • Ukoliko Korisnik nema na raspolaganju fizički ili elektronski prisutnu karticu “TILAA klub kupaca” u trenutku transakcije kupovine I pokušaju koriđćenja benefita “TILAA klub kupaca

 

 • Ako elektronski aplikativni terminal ili internet veza na prodajnom mestu gde se obavlja transakcija ne radi adekvatno, pri čemu je sa ovim Korisnik upoznat pre transakcije,

 

 • Ukoliko se sumnja da je tražena transakcija obavljena neovlašćeno;

 

 • Ukoliko okolnosti koje su van kontrole Izdavaoca (kao što su požari, poplave ili kompjuterski ili komunikacioni problem) spreče završetak transakcije, bez obzira na razumne mere opreza koje je Izdavalac preduzeo, ili svaki drugi izuzetak u odnosu na ove uslov

 

 • Ukoliko prodajno mesto primenjuje posebne uslove za korišćenje kartice , ne obavesti direktno I usmeno korisnika kartice o posebnim uslovima vezanim za popuste i akcijske cene ili sl ili ukoliko, usled tehničkih problema je u nemogućnosti za korišćenje terminala za obavljanje i registrovanje transakcije putem Karti

 

 • Ako iz bilo kog razloga dođe do prekida uslug

 

 1. Izdavalac nije odgovoran u slučaju da GiftOnCard usluga bude van dejstva usred dejstva više sile, i u kojim slučajevima, Korisnik možda, neće moći da koristi karticu ili dobije informacije o usluzi. Korisnik u takvim slučajevima u obavezi da je obavesti Izdavaoca ukoliko ima bilo kakvih problema odnosno smetnji pri korišćenju kartice.

 

11.10. Korisnik ima pravo i obavezu da obavesti Izdavaoca u slučaju da su transakcije pogrešno registrovane, da je došlo do neovlašćenog korišćenja ili zloupotrebe Poklon kartice ili da je potrebno više informacija o transakciji. U konkretnom slučaju, Korisnik treba da u pisanom obliku na adresu Izdavaoca dostavi i svoje ime, broj i kopiju lične karte ili pasoša, broj kartice, datum i iznos iznos konkretne transakcije i opis transakcije.

 

Korisnik je dužan da objasni zašto veruje da je u pitanju greška ili zloupotreba. Izdavalac zadržava pravo da u slučaju prijema usmenih informacija, može zahtevati žalbu ili postavljeno pitanje u pisanoj formi u roku od deset (8) radnih dana.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 • Registrovanjem za članstvo u klubu , Korišćenjem Kartice “TILAA klub kupaca”, Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim odredbama Opštih pravil

 

 • Opšta pravila obavezujuća su za sve strane u sistemu Kartice “TILAA klub kupaca”.

 

 • Izdavalac zadržava pravo izmene ovih Opštih Pravila, uz prethodno obaveštenje Korisnika putem informacija u prodajnim objektima i/ili na web stranici Izdavaoca ili na drugi odgovarajući način. Korisnik se o izmenama obaveštava najkasnije 15 (petnaest) kalendarskih dana pre nego što izmena stupi na snagu. U slučaju da se ne slaže sa izmenama i dopunama, Korisnik može iskoristiti Karticu “TILAA klub kupaca” I pripadajuće benefite u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana, od datuma obavešt Ukoliko to ne učini u navedenom roku, smatraće se da je Korisnik prihvatio da Karticu “TILAA klub kupaca” koristi u skladu sa izmenjenime Opštim Pravilima.

 

 • Izdavalac zadržava pravo promene uslova i/ili prekid funkcionisanja Kartica “TILAA klub kupaca” programa pri čemu stečena prava Korisnika neće biti umanjena u skladu sa rokom iz prethodnog stav Prestanak važenja ovih Opštih Pravila odnosno raskid ovog ugovora neće uticati na prava ili obaveze koje proističu iz ovih uslova. Korišćenjem Poklon kartice, Pružalac usluge nije odgovoran Korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju promenu ili prekid rada Poklon Kartice, računa ili ovih Uslova.

 

 • Obaveza čuvanja tajne i preduzimanja organizacionih i tehničkih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavezuju Izdavaoca, Pružaoca usluge, Partnera i Kupc

 

Zaposleni koji dolaze u kontakt sa podacima o ličnosti Korisnika dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Podaci moraju biti odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa.

 

 • U slučaju eventualnog spora nadležan je sud u Beogradu.